REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI MEDYCZNYCH
GABINET LEKARSKI DR AGATA MALENDA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Proszę, zapoznaj się dokładnie z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z usług oferowanych w Serwisie, ponieważ korzystanie z Serwisu oraz naszych usług odbywa się na zasadach i warunkach w nim określonych. Rozpoczęcie przeglądania Serwisu oraz skorzystanie z usług oznacza, iż potwierdzasz, że rozumiesz zobowiązania prawne wynikające z regulaminu i zgadzasz się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się w warunkami zawartymi w regulaminie to nie powinieneś korzystać z naszego Serwisu, usług, ani umawiać wizyty. Regulamin określa warunki, na podstawie których możesz za pośrednictwem strony www.doktormalenda.pl („Serwis”) korzystać z naszych usług i umawiać wizyty online. Korzystanie z serwisu obejmuje: dostęp do Serwisu, przeglądanie oraz umówienie wizyty w celu skorzystania z usług.

§ 2 DEFINICJE

Administrator Serwisu – GABINET LEKARSKI DR AGATA MALENDA Indywidualna Praktyka Lekarska w Bieniewicach, ul. Poziomkowa 11, 05-870, NIP 7182011443, prowadzona przez Agatę Malendę wykonująca zawód medyczny w ramach działalności leczniczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, legitymująca się niezbędnymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.doktormalenda.pl służąca do umawiania wizyt online przez Pacjentów, świadczonych drogą elektroniczną w formie wideo-konsultacji, tele-konsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę.

Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideo-rozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa niniejszy Regulamin.

Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także określona w przepisach odrębnych.

Użytkownik (Pacjent) – pełnoletnia osoba fizyczna, zgłaszająca się do GABINETU LEKARSKIEGO DR AGATA MALENDA w celu konsultacji medycznych on-line lub udzielenia świadczeń zdrowotnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu, której tożsamość ustalana jest na podstawie unikalnego identyfikatora, zwłaszcza PESEL.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jeżeli w treści dokumentu nie wskazano inaczej, terminom pisanym wielką literą, które nie zostały należy zdefiniowane powyżej przypisać znaczenie nadane im w przepisach RODO.

Świadczenie zdrowotne – działania służące przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696);

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020, 2331.

 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590, 1905).

§ 3 PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celach zdrowotnych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.
 2. W szczególności przetwarzanie danych osobowych Pacjentów, w tym dotyczących zdrowia następuje na podstawie: 

 1. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 2. przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

 3. zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

 1. Udzielanie Świadczeń zdrowotnych ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte w szczególności w:

 1. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878);

 2. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1155);

 3. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195);

 4. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217);

 5. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510);

 6. ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845).

 1. Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych Pacjenta.

 2. Nie jest wymagana zgoda Pacjenta, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania tj. w szczególności:

 1. diagnozy medycznej i leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie Dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z:

− rejestracją Pacjenta,

− zapewnieniem jakości udzielania świadczeń,

− realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym;

 

6. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie, gdy Pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na Świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.

§ 4 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

 3. Konsultacja online odbywa się za pomocą telefonu bądź urządzeń podłączonych do internetu wyposażonych w kamerę, mikrofon i głośniki.

§ 5 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI MEDYCZNYCH ONLINE

 1. Konsultacja online przeprowadzana jest wg następujących zasad.
 2. Użytkownik rezerwując wizytę w Serwisie zgadza się na zapisy Regulaminu.

 3. Wstępna rezerwacja usługi w Serwisie następuje za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie, po dokonaniu płatności poprzez udostępnioną w Serwisie bramkę płatności online bądź przelew bankowy na podany nr konta.

 4. Potwierdzenie wybranego terminu wizyty online następuję po wpłynięciu płatności na konto Usługodawcy poprzez przesłanie w wiadomości e-mail potwierdzenia wizyty.

 5. Dane wystawionych w ramach Konsultacji online e-recepty są przekazywane podczas wizyty online bądź na prośbę użytkownika na adres email, podany przy rezerwacji.

 6. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.

 7. Odwołanie Konsultacji online następuje:

a) poprzez zaakceptowanie przez Administratora wysłanej przez użytkownika wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.

8. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 6, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni roboczych od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.

9. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie 6, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

§ 6 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych prowadzona jest dokumentacja medyczna Pacjenta.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Pacjentom, przedstawicielom ustawowym Pacjentów i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.

 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.

 4. Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem Świadczeń zdrowotnych sporządzana jest w języku polskim.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak bez podania i wypełnienia pól wymaganych do wykonywania Świadczeń zdrowotnych nie mogą być prowadzone.
 2. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

 3. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest:

GABINET LEKARSKI DR AGATA MALENDA

dane kontaktowe: ul. Poziomkowa 11, 05-870 Bieniewice

kontakt telefoniczny: +48606334426

kontakt e-mail: rejestracja@doktormalenda.pl

 1. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w ramach prowadzonej Dokumentacji medycznej na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w celu identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

 3. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu postawienia diagnozy.

 1. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów mogą być:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

 2. osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 3. współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;

 4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

 5. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;

 6. podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 2. Państwa dane osobowe możemy udostępnić pomiotom leczniczym w tym laboratoriom medycznym, z którymi współpracujemy w celu np. wykonania badań lekarskich niezbędnych do wykonania diagnozy.

 3. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 4. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

 5. Pacjenci mają prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Dane osobowe w tym wyniki badań nie będą podlegały profilowaniu.

 2. Wyniki badań, które Państwo załączają na wskazany przez nas serwer są szyfrowane w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

 3. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika, którego reklamacja dotyczy (Imię i Nazwisko, datę urodzenia lub nr PESEL, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź, w korespondencji rekomendujemy umieszczenie adnotacji „reklamacja”), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez składającego reklamację, wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu, dane osoby składającej reklamację, jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy.

 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 5. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w takim terminie – udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o procesie wyjaśnień, dotychczasowych ustaleniach, jeśli takie są, oraz o przewidywanym trybie rozpatrzenia.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Scroll to Top